Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục tỉnh Nam Định.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết >

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng Giáo viên, nhân viên năm học 2011-2012

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng Viên chức là Giáo viên, Viên chức làm công tác kế toán, y tế trường học, thư viên, thiết bị thí nghiệm, văn thư hành chính (sau đây gọi tắt là giáo viên, nhân viên) của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cho năm học 2011 – 2012 trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục – Đào tạo và UBND các huyện, thành phố Nam Định căn cứ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo được UBND tỉnh giao năm 2011; cơ cấu chủng loại giáo viên, nhân viên hiện có; kế hoạch phát triển trường, lớp và định mức biên chế qui định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập để xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học 2011 – 2012, theo nội dung sau:1- Rà soát số lượng giáo viên, nhân viên về cơ cấu, chủng loại hiện có của từng trường, theo lớp, theo bộ môn; số dự kiến chuyển đi, chuyển đến; số nghỉ hưu trong năm học 2011 - 2012 để sắp xếp, điều chuyển giáo viên, nhân viên từ nơi thừa sang nơi thiếu thuộc thẩm quyền quản lý.  

2- Sau khi sắp xếp, điều chuyển giáo viên, nhân viên, căn cứ vào: định mức biên chế qui định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT- BNV; số lượng qui mô trường, lớp; kế hoạch phát triển trường, lớp trong năm học 2011 – 2012 và chương trình giảng dạy do Bộ Giáo dục – Đào tạo qui định để xác định cụ thể nhu cầu tuyển dụng số lượng giáo viên, nhân viên theo từng chủng loại, cho từng bậc học, cấp học. Lưu ý khi xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tuyển giáo viên, nhân viên không nên tuyển hết chỉ tiêu được giao đối với các môn học khi chưa đủ nguồn tuyển hoặc chưa đủ điều kiện, cơ sở vật chất phục cho việc triển khai giảng dạy tốt nhất.   

3- Nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học 2011 – 2012 được tổng hợp và báo cáo về sở Nội vụ theo mẫu đính kèm. Các biểu Thống kê biến động của giáo viên, nhân viên theo mẫu số 01, 02, 03; Cấp Tiểu học theo mẫu C1, Cấp Trung học cơ sở theo mẫu số C2A, C2B; Cấp Trung học phổ thông theo mẫu THPT A, THPT B, Giáo dục thường xuyên theo mẫu GDTX. Báo cáo được xây dựng theo mẫu, trên hệ điều hành Excel, khi các đơn vị gửi báo cáo đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản với gửi báo cáo bằng dữ liệu theo địa chỉ email; vungocphansnv@gmail.com">vungocphansnv@gmail.com">vungocphansnv@gmail.com">vungocphansnv@gmail.com">vungocphansnv@gmail.com">vungocphansnv@gmail.com hoặc dữ liệu từ USB.

4- Thời gian báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01/5/2011, nếu quá thời gian trên đơn vị nào không có báo cáo thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học 2011 – 2012 và Sở Nội vụ không chịu trách nhiệm.

Sau khi nhận được báo cáo về nhu cầu tuyển dụng số lượng, chủng loại giáo viên, nhân viên cho năm học 2011 – 2012 của Sở Giáo dục – Đào tạo, của UBND các huyện, thành phố Nam Định, Sở Nội vụ tổng hợp và tiến hành thẩm định, thống nhất với từng đơn vị (sẽ có lịch cụ thể gửi sau) trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Biểu mẫu 01,02,03

Mẫu báo cáo cơ cấu giáo viên

                                                                                        TuyPhuong (Sưu tầm)


Nhắn tin cho tác giả
Vũ Túy Phương @ 09:52 19/05/2011
Số lượt xem: 2026
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến