Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên lương phan hoàng minh
Giới tính Nữ
Đơn vị trường tiểu học xuân tiến
Tỉnh/thành nam định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này