Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Túy Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trực Đại B
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Đinh Hải Minh
Đã đưa lên 1432 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 89 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 242 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 375122 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này